En ukes jobbskygging ved TAMU i Danmark med midler fra Erasmus+ ansattmobilitet

To av våre ansatte har vært på jobbskygging Danmark for å få en bredere forståelse av konsekvenspedagogikken.

 

euflagerasmus_vect_pos.jpg

TAMU er en arbeidsmarkedsutdannelse baseret på reelle produksjons- og serviceytelser.   Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, som på grunn av personlige og sosiale vanskeligheter ikke har tilknytning til arbeidsmarkedet. TAMU ble etablert av Jens Bay. Der utviklet han Konsekvenspedagogikken, en teori om sosial læring. Det innebærer en grunnforståelse for læring gjennom konsekvenser og utvikling gjennom handling. Formålet med vår jobbskygging var å få en bredere forståelse av og erfaring med Konsekvenspedagogikken slik den praktiseres i TAMU. Vi ønsket å se hvordan de grunnleggende holdningene i konsekvenspedagogikken kan overføres til egen virksomhet.

Under oppholdet var Bente i TAMU Vordingborg, Ingeborg i TAMU Aalborg og begge i TAMU Dragør. Bente i medbrakt kokkeantrekk fulgte aktiviteten på kjøkkenet, mens Ingeborg fulgte både lederen og utdanningskonsulenten. Hun besøkte også Uddannelseshuset Aalborg som er en samlokalisering av arbeidsformidling og veiledningssenter for ungdom og utdanning. Det er en viktig samarbeidspartnes for TAMU som tilbyder av ungdomsutdanning. Dette er et systemisk samarbeid som er viktig å utvikle også i vår virksomhet.

I Dragør deltok vi begge på det daglige medarbeidermøtet og det ukentlige elevrådsmøtet. Vi observerte også ulike planlagte elevsamtaler, såvel som uformelle samtaler med elever på de ulike utdanningsgruppene. Denne møtetstrukturen ser vi er nødvendig for å utvikle og utøve en felles holdning i møtet mellom medarbeidere og elever, der sosial læring skal understøtte den faglige læringen.

Vi så at TAMU legger vekt på og prakstiserer tydelige forventninger og krav til deltagerne, med henvisning til allmene normer i arbeids- og samfunnsliv. Normbrudd fører til kjente konsekvenser. Deltagerne ble møtt med en holdning til at enhver kan lære av konskevenser og velge å endre kurs i framtiden. Ungdommene selv virket godt fornøyd med å ha fått denne muligheten til en utdanning. De anså det som nøkkelen til endring av egen livssituasjon og en døråpner for arbeidsmuligheter, personlig vekst og utvikling. Selv om vi i vår virksomhet ikke har de samme virkemidlene som i TAMU, ble vi inspirert av  arbeidet med å utvikle felles holdninger, tydelige krav og kjente konsekvenser.

Vi mener det er mye å lære av arbeid som virkemiddel og TAMUs visjon ”Alle i arbeid”. Det uttrykker et ønske om å skape et samfunn hvor sosiale og personlige utfordringer ikke behøver å begrense folks muligheter for å få innpass på arbeidsmarkedet.

 

Tekst og bilder: Ingeborg Lundsvoll og Bente Steffensen