Tilrettelegging på eksamen

Særskilt tilrettelegging av eksamen reguleres av forskrift til opplæringsloven § 3-32. Forskriften fastsetter at ”rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar.”

Informasjon om og søknadsskjema særskilt tilrettelegging eksamen

  • Søknadsfristen er 1.november!
  • Snakk med rådgiver før du leverer søknadsskjema.
  • Skjema leveres kontoret eller sendes til post@skedsmo.vgs.no 

Elever og privatister med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene må være tilpasset behovene til eleven og privatisten så langt råd er.

"Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning.

Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen."

Særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen kan være

• utvidet tid, normalt inntil 1 time
• opplesing av eksamensoppgaven
• skrivehjelp
• forstørret skrift
• ekstra belysning
• lyd-CD (grunnskolen)
• eventuelt andre lignende tiltak

 

Kontaktperson

Judith Bolstad Siem

Studieleder

E-post Judith.Bolstad.Siem@skedsmo.vgs.no