Utvalg

Elevene på skolen er representert i ulike utvalg. Utvalgene består av personer fra ulike nivåer; administrasjonen, lærerne, elevene og andre ansatte. I utvalgene behandles ulike saker som kan knyttes til driften av skolen.

I skoleutvalget (SU) er det to elevrepresentanter. Skoleutvalget er skolens øverste organ. Utvalget kan uttale seg i alle saker som omhandler skolen.

I skolemiljøutvalget (SMU) er det fem elevrepresentanter. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet.

I Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er det to elevrepresentanter. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er primært knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte og for elevers skolemiljø.