Særskilt språkopplæring

Informasjon om rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter er hjemlet i opplæringsloven § 2-8 for grunnskolen, § 3-12 for videregående opplæring og i privatskoleloven § 3-5.

Du har rett til særskilt norskopplæring hvis du:

  • har et annet morsmål enn norsk eller samisk
  • ikke kan følge undervisningen på norsk som følge av manglende norskkunnskaper.

Dette skal være en overgangsordning inntil du har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Særskilt norskopplæring skal være det fremste virkemiddelet for elever som ikke kan følge undervisning gitt på norsk. Skolen må kartlegge og vurdere dine norskspråklige ferdigheter for å kunne gi deg et riktig undervisningstilbud.

Kartlegging skal foretas:

  • ved skolestart på videregående skole
  • underveis i opplæringen for å se om du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk for å kunne avslutte særskilt norskopplæring

Om nødvendig kan du også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette vil først og fremst være aktuelt for nyankomne og andre minoritetselever som har så dårlige kunnskaper i norsk at de ikke kan følge noe undervisning på norsk.

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålsopplæring kan gis på en annen skole. Hvis morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av egnet undervisningspersonale, skal det så langt som mulig legges til rette for annen opplæring tilpasset dine forutsetninger.

Har du rett til særskilt språkopplæring, har du også rett til å bruke inntil to år ekstra på videregående opplæring hvis du har behov for det.

Hvis resultat av kartleggingen viser at du har behov for særskilt språkopplæring, vil du få et brev der du må svare om du vil motta tilbudet eller ikke. Rektor fatter et enkeltvedtak, der det fremgår om du har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.

Det er en forutsetning at særskilt språkopplæring er et tiltak som avsluttes når du har tilstrekkelige ferdigheter i norsk.

Elever som er fylt 15 år, bestemmer selv om de vil ta imot opplæringstilbud. Det gjelder også for særskilt språkopplæring, jf. barneloven § 32.

Spørsmål om saksgang kan rettes til skolen. Hvis du som elev eller forelder er misfornøyd med vedtaket, kan du klage på vedtaket. En klage skal være skriftlig og undertegnet. Hvis du er under 18 år skal foresatte undertegne. Klagen skal sendes til rektor på skolen. Klagen må inneholde en kort beskrivelse av hvilke forhold du klager på og hva du mener bør endres i vedtaket. Endelig klageinstans er fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Kontaktperson

Terje Granås

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

E-post Terje.Granas@skedsmo.vgs.no