Ledelse og rådgivere

Rektor Wenche Rudshaug Kavli

 • Øverste ansvarlig for skolen
 • Ansvarlig for rapportering til skoleeier
 • Ansvarlig for strategisk planlegging og representasjon utad
 • Representerer skolen utad
 • Ansvarlig for ansettelser og rektuttering
 • Overordnet ansvar for internasjonalisering
 • Overordnet ansvar for HMS

Assisterende rektor Kjersti Laurie Simonsen

 • Rektors stedfortreder
 • Ansvarlig for oppfølging av skolens rådgivere, elevleder, miljøarbeider, bibliotek og IKT
 • Ansvarlig for pedagogiske støttefunksjoner
 • Inntaksleder
 • Ansvarlig for eksamensavvikling
 • Ansvarlig for skolens veiledningsordning

Administrasjonsleder Roy Larsson 

 • Ansvarlig for oppfølging av økonomi, regnskap, budsjett og rapportering
 • Ansvarlig for oppfølging av medarbeidere i skolens driftsavdeling
 • Daglig drift av skolens bygningsmasse
 • Ansvarlig for skolens beredskap
 • Ansvarlig for organisering av utdanningsvalg

Studieleder Judith Bolstad Siem

 • Ansvarlig for gjennomføring av interne og eksterne evalueringer og undersøkelser
 • Ansvar for elevenes dokumentasjon
 • Behandler søknader om fritak for fag og tilrettelegging til prøver/eksamen
 • Ansvarlig for elevenes opplæringstilbud/fagvalg på YF og TO
 • Ansvarlig for inntak av elever

Studieleder Arve Storm Hanssen

 • Ansvarlig for kompetansebevis og vitnemål
 • Ansvar for godkjenning av skoleår i utlandet

Studieleder Rune Oskarsen

 • Ansvarlig for elevenes opplæringstilbud/fagvalg på ST
 • Ansvarli for skolens timeplaner
 • Ansvarlig for eksamensavvikling i samarbeid med assisterende rektor

Elevleder Randi Bekkevold

 • Ansvarlig for oppfølging av elevrådet
 • Daglig oppfølging i skolemiljøet
 • Ansvarlig for skolens arrangementer
 • Behandler saker der skolens reglement er brutt
 • Ansvarlig for skolens fadderordning og skolens SOS-dag
 • Ansvarlig for å følge opp og rapportere brudd på skolereglement og meldinger i henhold til 9A

Avdelingsleder bibliotek/informasjonsansvarlig Helena Huse 

 • Ansvarlig for skolens bibliotektjeneste
 • Web- og informasjonsansvarlig via nettside, ansattportal, Its Learning og infoskjermer og ekstern markedsføring
 • Ansvarlig for lærebokutlånet
 • Er skolens kulturkontakt

Avdelingsleder norsk og språk Monika Køber

 • Trinnansvar for Vg3 ST
 • Ansvarlig for oppfølging av medarbeidere i norsk, språk og kroppsøving

Avdelingsleder realfag Egil Reidar Osnes 

 • Trinnansvar for Vg2 ST
 • Ansvarlig for oppfølging av medarbeidere i realfag
 • Ansvarlig for skolens veilederordning
 • Ansvarlig for koordinering av pedagogikkstudenter på ST

Avdelingsleder samfunns- og økonomifag Hans Ivar Blystad

 • Trinnansvar for Vg1 ST
 • Ansvarlig for medarbeidere i samfunns- og økonomifag
 • Ansvarlig for vurdering på ST

Avdelingsleder for design og håndverk og elektrofag Perica Maksimovic

 • Ansvarlig for oppfølgning av elever og medarbeidere på elektrofag og design og håndverk
 • Samarbeid med Universitet/Høgskole om praksisopphold og plan for oppfølging av studenter på YF

Avdelingsleder for bygg- og anleggsfag Rune Larsen

 • Ansvarlig for oppfølging av elever og medarbeidere på byggfag
 • Samarbeid med Universitet/Høgskole om praksisopphold og plan for oppfølging av studenter på YF

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring Terje Granås

 • Ansvarlig for oppfølging av elever og medarbeidere på tilrettelagt opplæring
 • Ansvarlig for spesialundervisning og særskilt norskopplæring
 • Ansvarlig for skolens kantine

Avdelingsleder for flyfag Aage Bakken Sørum

 • Overordnet personalansvar for avdelingen
 • Overordnet pedagogisk ansvar for avdelingen
 • Økonomisk ansvar for avdelingen

Avdelingsleder grunnskoleavdelingen Edvin Johnsen

 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ansvarlig for inntak
 • Ansvarlig for det daglige samarbeid med behandlingshjemmet
 • Ansvarlig for enkeltvedtak om spesialundervisning

Studieveileder Camilla Bratland

 • Gir informasjon og veiledning om fagtilbudet på Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST)
 • Gir informasjon om utdanningsveier, yrkesvalg og høyere utdanning
 • Gir informasjon til elever om muligheter for særskilt tilrettelegging ved eksamen/prøver
 • Kontaktperson vedrørende søknad om støtte i Statens lånekasse for utdanning

Yrkesveileder Marianne Monsrud

 • Gir informasjon og veiledning om utdanning innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram (YF)
 • Gir informasjon om utdanningsveier, yrkesvalg og yrkesorientering
 • Gir informasjon til elever om muligheter for særskilt tilrettelegging ved eksamen/prøver
 • Kontaktperson vedrørende søknad om støtte Statens lånekasse for utdanning

Sosialpedagogisk rådgiver Espen Johnsen Nærum

 • Gir veiledning som kan medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette i skolehverdagen
 • Oppfølging og veiledning av enkeltelever i krise og vanskelige livssituasjoner
 • Bistå og formidle kontakt til relevante eksterne hjelpeinstanser
 • Arbeide med holdningsskapende arbeid knyttet til rus, vold og mobbing

Rådgiver for tilrettelagt opplæring Randi Bekkevold

 • Veiledning til elever på tilrettelagt opplæring
 • Bistå og formidle kontakt til relevante eksterne aktører, herunder mulige fremtidige arbeidsplasser
 • Veilede om utdanningsveier og yrkesvalg til elever/lærlinger/ lærekandidater på avdeling for tilrettelagt opplæring
 • Samarbeid med kommuner, skolehelsetjeneste, PPT, barnevern etc
 • Kontaktperson vedrørende søknad om støtte og veiledning i Statens lånekasse for utdanning

Miljøarbeider Mona Lamo

 • Arbeider oppsøkende mot enkeltelever og grupper
 • Samarbeider med skolens elevråd
 • Samarbeider med interne og eksterne aktører i skolesamfunnet
 • Deltar og bidrar i forebyggende tiltak av ulik art

Systemansvarlig Kenneth Mathiesen-Berg

 • Ansvar for skolens nettverk
 • Bistå i forbindelse med IKT-relaterte oppgaver
 • Ansvar for bistand til Flyfag, Grunnskoleavdelingen og Veiledningssenteret på Romerike
 • Daglig support for ansatte og elever

Kontaktpersoner

Wenche Rudshaug Kavli

Rektor

E-post Wenche.Rudshaug.Kavli@skedsmo.vgs.no

Tlf: 93227308

Kjersti Laurie Simonsen

Assisterende rektor

E-post Kjersti.Laurie.Simonsen@skedsmo.vgs.no

Roy Larsson

Administrasjonsleder

E-post Roy.Larsson@skedsmo.vgs.no

Judith Bolstad Siem

Studieleder

E-post Judith.Bolstad.Siem@skedsmo.vgs.no

Arve Storm Hanssen

Studieleder

E-post arve.storm.hanssen@skedsmo.vgs.no

Rune Oskarsen

Studieleder

E-post Rune.Oskarsen@skedsmo.vgs.no

Randi Bekkevold

Elevleder og rådgiver tilrettelagt opplæring

E-post randi.bekkevold@skedsmo.vgs.no

Monika Køber

Avdelingsleder norsk/språk. Trinnansvar VG3

E-post monika.kober@skedsmo.vgs.no

Egil Reidar Osnes

Avdelingsleder realfag. Trinnansvar vg2 ST.

E-post Egil.Reidar.Osnes@skedsmo.vgs.no

Hans Ivar Blystad

Avdelingsleder samfunns- og økonomifag. Trinnansvar VG1

E-post Hans.Ivar.Blystad@skedsmo.vgs.no

Perica Maksimovic

Avdelingsleder Elektrofag og Design og håndverk

E-post Perica.Maksimovic@skedsmo.vgs.no

Rune Larsen

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk

E-post Rune.Larsen@skedsmo.vgs.no

Terje Granås

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

E-post Terje.Granas@skedsmo.vgs.no

Aage Bakken Sørum

Avdelingsleder flyfag

E-post Aage.Bakken.Sorum@skedsmo.vgs.no

Edvin Johnsen

Avdelingsleder grunnskoleavdelingen

E-post Edvin.Johnsen@skedsmo.vgs.no

Tlf: 63891870

Camilla Bratland

Studieveileder

E-post Camilla.Bratland@skedsmo.vgs.no

Tlf: 45423025

Marianne Monsrud

Yrkesveileder

E-post marianne.monsrud@skedsmo.vgs.no

Tlf: 45842173

Espen Johnsen Nærum

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Espen.Johnsen.Narum@skedsmo.vgs.no

Mona Lamo

Miljøarbeider

E-post mona.lamo@skedsmo.vgs.no

Kenneth Mathisen-Berg

Systemansvarlig

E-post Kenneth.Mathisen-Berg@skedsmo.vgs.no

Helena Marie Huse

Avdelingsleder bibliotek/informasjonsansvarlig

E-post Helena.Marie.Huse@skedsmo.vgs.no