Kullansvar

Skedsmo videregående skole er knutepunktskole for Kullansvar. Kullansvar er en modell for oppfølging av alle ungdommer i Akershus.

Hva gjør NAV-veiledere på skolen?

Kullansvar er en satsing i Akershus fylkeskommune som omfatter alle ungdommer mellom 16 og 24 år som av ulike årsaker ikke er i opplæring eller i arbeid. Det er etablert knutepunktskoler i hver region, og Skedsmo vgs er tildelt denne rollen for Nedre Romerike. Knutepunktskolene skal opparbeide seg kompetanse og utvikle relevante strukturer slik at de raskt identifiserer ungdom i målgruppa, foretar en god kartlegging av den enkelte og definerer en presis oppfølging som enten får ungdommene inn i videre opplæring eller ut i arbeid. Satsingen er forankret i Program for bedre gjennomføring i videregående skole som er Kunnskapsdepartementets viktigste tiltak i arbeidet for økt gjennomføring i videregående opplæring.

Bakgrunn

Fylkesdirektøren ønsker å ivareta og spre gode tiltak og arbeidsmåter fra erfaringer fra Jessheim videregående skole med forsøk med NAV-veiledere i videregående skole. I tillegg skal prosjektet samordne andre eksisterende tiltak, deriblant Forsterket alternativt vg3 i skole for elever uten læreplass, det tverrfaglige samarbeidet 0-24 og intensiv-/kvalifiseringskurs for elever som mangler fag for å fullføre videregående opplæring på skolens studieverksted.

Prosjektet omfatter et arbeids- og ansvarsområde som går ut over skolenes mandat. Det er derfor avgjørende at knutepunktskolen etablerer et nært samarbeid med ulike aktører. Det skal utvikles et fellesskap for elevoppfølging på den enkelte knutepunktskole. Aktuelle deltagere er NAV-, rådgiver oppfølgingstjenesten på det regionale Veiledningssenteret og fagopplæringen.

Formål

Formålet med prosjektet er å bidra til at flest mulig av ungdommene i hvert årskull i Akershus får en kompetansegivende opplæring som gir dem en varig tilknytning til arbeidslivet. Det innebærer systematisk arbeid med tilbakeføring av ungdom som står utenfor arbeid og utdanning og forebygging av frafall blant de som er under opplæring. Samtidig er det viktig å arbeide målrettet med å gjøre erfaringer med gode tilnærmingsmåter og strukturer i forbindelse med dette.

Målgruppe

  • elever som ikke starter på videregående skole etter 10. trinn
  • sluttere i løpet av et skoleår
  • sluttere mellom skoleår
  • elever som mangler få fag på å fullføre Vg2 (for yrkesfag) og Vg3