Visjon og verdier

I et overordnet perspektiv handler kvalitet i skolen om at tre viktig forutsetninger må være tilstede; pedagogikk, struktur og kultur.

Mens didaktikken er verktøyet for den faglige læring, handler pedagogikk i denne sammenheng om den sosiale læring og samhandling, og med det om de felles holdninger vi har til vesentlige begivenheter, problemstillinger og utfordringer. Det handler ikke om at alle skal handle likt i situasjoner, men om et felles referansegrunnlag for de normer og regler, som skal være styrende i skolehverdagen. Det kan være normer for oppførsel og væremåter, for arbeidsinnsats, normer for hvordan klasserom skal se ut, hvordan vi benytter mobiltelefoner og datautstyr i timene osv.

Struktur skal skape en logisk sammenheng mellom skolens formål og mål, og de begreper, metoder, personer og organisering på en slik måte, at strukturen forblir den samme selv om begreper og personer blir skiftet ut. Struktur handler beskrivelse av rutiner og systemer, og skal gi forutsigbarhet, sikkerhet og trygghet for både elever og medarbeidere. Struktur skal, sammen med en felles pedagogiske holdning, gi den enkelte handlingsrom i situasjonen. Skedsmo har en godt beskrevet struktur innenfor mange felter, hvor det er nok å peke på elevhåndbok og «Et forsvarlig system».

Sammenhengen mellom den pedagogiske holdning og strukturen danner grunnlag for kulturen. Har vi en holdning til hvordan datamaskiner brukes i læringssammenheng, at mobiltelefoner slås av i timene, at det skal være ryddig når man forlater et klasserom. har vi også en struktur som gir handlingsmuligheter til å få gjennomført dette i form av metoder, så vil vi også kunne få en utdannelseskultur, som er i overenstemmelse med skolens formål og mål.