Privatisteksamen - flyfag

Orientering om Part-66 eksamen til privatister på flyfag.

Eksamenene er utarbeidet i henhold til Part-66. Alle eksamener avholdes på norsk. Privatister må legitimere seg før prøven tar til. Eneste gyldige dokument er pass.

Oppmelding

Privatister kan melde seg opp til privatisteksamen etter reglene i Part-66 på «Oppmelding til Part-66 privatister». Oppmeldingsskjemaet returneres skolen sammen med kopi av innbetalt eksamensgebyr. 

Dersom du har tatt en Part-66 eksamen i løpet av de siste 12 måneder, må du fylle inn skjemaet «Bekreftelse på når jeg tok disse eksamener sist» og signere dette. Dersom du ikke har tatt noen eksamener i løpet av de siste 12 måneder, må du huske på å krysse av på oppmeldingsskjemaet.

Oppmelding til Part-66 privatister

Oppmeldingen må være skolen i hende senest fire uker før eksamensdatoen, og den er kun gyldig dersom den er vedlagt kvittering for betalt gebyr. 

Eksamensgebyr

For dette skoleåret er det fastsatt et gebyr på kr. 1114,- for hver eksamen som betales til Skedsmo videregående skole, kontonr. 1503.68.05703 . Innbetalingen merkes: Privatisteksamen flyfag og privatistens navn.

Betalt gebyr refunderes ikke dersom avmelding skjer seinere enn to uker før eksamensdato.

Utlån av læremateriell

Tidligere elever ved Skedsmo vgs kan låne LTT-pakken for et omkostningsgebyr på kr 100,- som betales sammen med eksamensgebyret. Du må da krysse av på oppmeldingsskjemaet om at du ønsker å låne LTT-pakken.

Ikke tidligere elever kan låne LTT-pakken mot samme betingelser, men skolen har bare et begrenset antall lisenser å låne ut.

Karantenetid etter Part-66 eksamen

Maksimum antall gjentagende forsøk på en eksamen er tre ganger i løpet av et år. Etter første forsøk med stryk, er det en karenstid på 90 dager. Etter andre forsøk med stryk er det en karenstid på 90 dager. Etter tredje forsøk med stryk i løpet av et år, er det en karenstid på et år fra siste eksamensforsøk. Ref. Part-66, Appendiix II, Basic Examination Standard.

Eksamensresultater

Melding om resultatet av eksamen for privatister skjer ved oppslag på skolen og på skolens hjemmeside. Her finner du eksamensdatoer og -resultater

Certificate of Recognition for Examination (CoR) utstedes fortløpende på beståtte moduler.

Pensumplaner

Pensumplanene for de respektive moduler finner du under vedlegg på høyre side. Dette er ment som en veiledning og ikke som en fasit på hva som er pensum. Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler. 

Klage på sensur

En kandidat som ønsker å klage på sensureringen av en Part-66 eksamen, må rette en skriftlig klage til eksamensleder på Part-147 organisasjonens standardiserte skjema, Klage på resultat fra Part-66 eksamen, innen 2 uker etter at eksamensresultatet ble kunngjort ved oppslag på skolen og på nettsiden.

Klagebehandling

En gruppe bestående av treningsleder, eksamensleder og en lærer som ikke har instruert i den aktuelle modul, skal behandle klagen. Gir ikke gruppen klageren medhold, og klageren opprettholder sin klage, sendes klagen til en ekstern klagenemd, som oppnevnes av eksamensleder i det enkelte tilfelle.

Konvertere fra B1 til B2 eller B2 til B1.1 eller B1.3

Fra B1 til B2 må ta følgende B2 eksamener

 • Modul 4 Electronic Fundamentals
 • Modul 5 Digital Techniques electronic Instrument Systems
 • Modul 7A Maintenance Practices
 • Modul 13 Aircaraft Aerodynamics, Structures and Systems (LASS)

Fra B2 til B1.1 må ta følgende B1 eksamener

 • Modul 6 Materials and Hardware
 • Modul 7A Maintenance Practices
 • Modul 11A Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems (FASS)
 • Modul 15 Gas Turbine Engine
 • Modul 17A Propeller

Fra B2 til B1.3 må ta følgende B1 eksamener

 • Modul 6 Materials and Hardware
 • Modul 7A Maintenance Practices
 • Modul 12 Helicopter Aerodynamics, Structures and Systems (HASS)
 • Modul 15 Gas Turbine Engine

Med forbehold om evt feil og endringer