Grunnskoleavdelingen

Grunnskoleavdelingen ved Skedsmo videregående skole ivaretar opplæringsansvaret for beboere ved Østbytunet behandlingssenter, psykisk helsetjeneste for barn.

Fylkeskommunen har ifølge Opplæringslovas §13-3a opplæringsansvaret for barn og unge innlagt ved helseinstitusjon. Grunnskoleavdelingen ved Skedsmo videregående skole gir et tilrettelagt opplæringstilbud til elever i grunnskolealder med spesielle behov. 

Det er til enhver tid 24 elever i barne- og ungdomsskolealder ved avdelingen. Hovedtyngden av elevene går på skolen i 1,5-2 år.

Opplæringen foregår i hovedsak i små grupper med god voksendekning av lærere og miljøarbeidere.

Pedagogisk profil

I samarbeid med foresatte, behandlingssenter, PPT og avgiverskole tilrettelegger vi for et opplæringstilbud som tar utgangspunkt i ordinære læreplaner med individuelle tillempninger. Avdelingen har fokus på å gi elevene gode skolemestringsopplevelser gjennom et individuelt tilpasset undervisningstilbud, slik at elevene er godt rustet til å møte sin nye skolehverdag etter oppholdet her.

Markaskolen

Markaskolen er en del av tilbudet for noen av våre elever. Avdelingen har sitt daglige virke på Finnland ved Losby i Østmarka. Markaskolens tilbud har en friluftsprofil hvor vi blant annet jobber med sti- og løyperydding, vedproduksjon, vedlikeholdsarbeid, sauehold og bruk av naturen. Elevene skal få en praktisk opplæring parallelt med det teoretiske løpet.

Individuell tilpasning

Undervisningen er tilrettelagt ut fra elevenes behov beskrevet av sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtak. Alle elever med rett til spesialundervisning, får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærer på bakgrunn av enkeltvedtak, kartlegging og samtaler med elevene, eventuelt med foresatte og annen relevant informasjon.